Vad är SwedAD

SwedAD är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att förbättra behandling och uppföljning av patienter med atopisk dermatit. SwedAD fungerar genom att läkare och sjuksköterskor på olika hudmottagningar i landet matar in besöksdata i registret. Patienter som är aktuella för registret är de som står på, är kandidat för eller har stått på systembehandling för sin atopiska dermatit. Även patienterna registrerar sina upplevelser av eksemet i registret.

Bakgrund

Registret startades på Karolinska Sjukhuset 2017 och har sedan vidareutvecklats med hjälp av SwedAD´s styrgrupp, med läkare från Sveriges alla universitetssjukhus samt läkarrepresentant från privata hudsjukvård och patientrepresentant från förbundet Atopikerna.

1 september 2019 lanserades registret som nationellt kvalitetsregister för Atopisk dermatit.

Dataskydd och SwedAD

SwedAD är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att förbättra behandling och uppföljning av patienter med atopisk dermatit. All data som registreras i SwedAD skyddas av Dataskyddsförordningen (GDPR), men också Patientdatalagen. Dessutom gäller hälso- och sjukvårdssekretessen i Offentlighets- och sekretesslagen också kvalitetsregister.

Måste samtycke lämnas för registrering i SwedAD?

Nationella och regionala kvalitetsregister får behandla personuppgifter så länge den enskilde inte motsätter sig det (7 kap. 2 § Patientdatalagen). En förutsättning för detta förfarande är att patienten får information i enlighet med 8 kap. 6 § och 7 kap. 3 § PDL.

Vem är personuppgiftsansvarig i SwedAD?

Den lokalt personuppgiftsansvariga är den inrapporterande vårdgivaren (vårdgivare är en statlig myndighet, landsting och kommun som bedriver hälso- och sjukvård = offentlig vårdgivare, samt annan juridisk person till exempel sjukhus i bolagsform som är landstingsägd, eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård =privat vårdgivare). Centralt personuppgiftsansvarig är Karolinska Universitetssjukhuset.

Vilka hudmottagningar är med i SwedAD?

Nedan presenteras aktuell statistik för augusti 2023.

Nyheter