Dina uppgifter

Här hittar du information om hur de uppgifter som registreras hanteras.

Så hanteras dina uppgifter

De uppgifter om dig som registreras är personnummer, vårdkontakter, diagnos och medicinska ställningstaganden. I sammanställningarna som görs på gruppnivå går det inte att identifiera uppgifter om dig som individ. Uppgifter om dig samlas in från din patientjournal och från dig själv. 

Dina uppgifter får endast användas för att utveckla och säkra vårdens kvalitet, framställa statistik samt för forskning inom hälso- och sjukvården. Uppgifter får, efter sekretessprövning, lämnas ut till den som ska använda uppgifterna för något av dessa ändamål. 

Om en uppgift får lämnas ut från registret kan det ske elektroniskt. När uppgifter ur registret blir föremål för forskningsstudier behövs alltid ett godkännande av en Etikprövningsmyndigheten. 

Vi ser till att dina uppgifter i SwedAD är skyddade. Dina uppgifter i kvalitetsregistret får bara användas för att utveckla och säkra kvaliteten på vården för atopisk dermatit och för forskning.

Säkerhet 

Dina uppgifter skyddas mot obehöriga. Det finns särskilda krav som bl.a. innebär att bara den som har behov av uppgifterna får ha tillgång till dem, att det ska kontrolleras att ingen obehörig tagit del av uppgifterna, att uppgifterna ska skyddas genom kryptering samt att inloggning för att ta del av uppgifter bara får ske på ett säkert sätt.

Åtkomst

Din vårdgivare får ta del av de uppgifter som de lämnar till registret. Ingen annan vårdgivare har åtkomst till dessa uppgifter. De som centralt hanterar registret kan och får ta del av dina uppgifter. 

Gallring 

Dina uppgifter tas bort när de inte längre behövs för att utveckla och säkra kvaliteten i vården.

Dina rättigheter

  • Din medverkan i registret är frivillig och påverkar inte den vård du får. Om du inte vill att dina uppgifter registreras – vänd dig till den vårdgivare du besökt. 
  • Du har när som helst rätt att få dina uppgifter borttagna ur registret. 
  • Du kan få information om vid vilken vårdenhet och tidpunkt någon tagit del av dina uppgifter. 
  • Du har rätt till skadestånd om dina uppgifter hanteras i strid med personuppgiftslagen. 
  • Du kan begära rättelse om dina uppgifter inte hanterats enligt personuppgiftslagen. 
  • Du har en gång per år, kostnadsfritt, rätt att få veta vilka uppgifter som har registrera som dig (registerutdrag). En sådan ansökan ska vara skriftlig, undertecknad och skickas till kontaktpersonen för det nationella kvalitetsregistret nedan. 

Lagar och regler

Mer detaljerad information finns under Material. Där du hittar dokument och blanketter relaterad till kvalitetsregistrets uppgifter. Om du vill ha en pappersutskrift av patientinformationen kan du vända dig till din vårdgivare. 

Hanteringen av uppgifter i registret regleras av lagstiftningen såsom dataskyddsförordningen, patientdatalagen och offentlighets- och sekretesslagen. Uppgifter omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär som huvudregel att uppgifter om dig endast får lämnas ut från registret om det står klart att varken du eller någon närstående till dig lider men om uppgiften lämnas ut. 

Karolinska Universitetssjukhuset är centralt personuppgiftsansvarig för det Nationella kvalitetsregistret SwedAD. Registerhållare är överläkare Maria Bradley och överläkare Emma Johansson.

Mer information

Här du hittar dokument och blanketter relaterad till kvalitetsregistrets uppgifter.